Anykščių rajono meras savo ataskaitos iliustracijomis nepuošė

Kaimyninio Anykščių rajono mero ataskaita už 2013 metus buvo skelbta gerokai anksčiau nei Kupiškio mero, tačiau susipažinę su kupiškėniškuoju variantu nusprendėme bent trumpai apžvelgti ir kaimynų praėjusių metų veiklą. Tai dvi nelabai sulyginamos ataskaitos: pirmoji programų ir politinių nuostatų pagrindu vertina įsitvirtinančią rajono strategiją, antroji ataskaita jos skaitytoją taip ir palieka neaiškume – kur link keliaujama.

Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius Metinę ataskaitą pateikė 65 mašinraščiuose. Joje neliko vietos tuščiažodžiavimui, smulkmenų skaičiavimui ir savo fotografijoms.

Ataskaitos pradžioje meras nagrinėja prastėjančią gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalies, priskirtos savivaldybėms, dinamiką, šalies savivaldai lėmusią ir biudžeto formavimą, ir skolų pesimizmą.

Valstybės nusavinto GPM didėjimas iki 67,34 proc. buvo imituotas 2014 m., tačiau jis yra susijęs su savivaldybėms perduota socialinių pašalpų skirstymo funkcija. Centrinė valdžia, iš savivaldybių nusavinusi per 700 mln. litų, dar užkrauna papildomas funkcijas: minimalaus atlyginimo didinimą neskiriant reikiamo kiekio lėšų, Anykščiams – ir Aulelių vaikų globos namus su kasmetiniu milijono litų poreikiu ir t.t. Anot Anykščių rajono mero, tokią savivaldos situaciją nepriklausomi ekspertai įvardijo kaip prieštaraujančią Europos savivaldos chartijai bei pateikė išvadą – nebeužtenka lėšų vykdyti būtinas savivaldos funkcijas.

„Belieka džiaugtis, kad Anykščių rajono savivaldybė vis dar išlieka tarp mažiausiai prasiskolinusių savivaldybių“, – teigiama ataskaitoje.

2013-ųjų pabaigoje pagal regioninės plėtros ES projektų įgyvendinimą Anykščių rajono savivaldybė jau pirmavo ne tik Utenos apskrityje (dabar jau įgyvendinta apie 99 proc. projektų), bet ir Lietuvoje.
Savivaldybės vadovų, specialistų įdirbiu ir sumanumu teikti idėjas, ruošti ir įgyvendinti projektus Anykščių rajono savivaldybė pagal ES lėšas vienam gyventojui tapo lydere: vienam anykštėnui tenka 4 070 Lt investicijų, arba 4 kartus viršija šalies vidurkį (800 Lt vienam gyventojui).

Anykštėnų problemos nėra paprastos: totali vietinės spaudos antireklama, bedarbystė, verslumo stoka.
2007-2013 m. Anykščių krašto verslo subjektų skaičius augo tik 0,2 proc.

Meras vardija: veikia Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo programa; maždaug trečdaliui pagal verslo liudijimus dirbančių piliečių taikoma nuolaida; patentininkams sumažinti mokesčiai, kai kurioms veikloms – iki minimumo; sukūrusiuosius per 10 darbo vietų netgi iki 3 metų atleidžiama nuo turto bei žemės mokesčių; tikimasi, kad atsidaręs SPA, Menų inkubatorius, kitos privačios įstaigos ir įmonės dar mažins bedarbių skaičių.

Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonei 2013 m. panaudota 37 300 Lt; viešųjų paslaugų verslo organizavimo ir vykdymo priemonei – 176 000 Lt, savivaldybės ir asocijuotų verslo struktūrų bendradarbiavimo priemonei – 14 800 Lt, darbo rinkos politikos rengimui ir įgyvendinimui iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos – 597,4 tūkst. litų.

Aukštoka išlieka ir šilumos kaina: 2013 m. keliais proc. buvo sumažinta UAB „Anykščių šiluma“, atnaujintos trasos. Pagal šilumos kainą Anykščiai pakilo iš dugno ir yra 11 vietoje nuo galo. Parengtas ir laimėtas biokuro katilų projektas; ant baseino „Bangenis“ stogo įrengti saulės kolektoriai, šildantys baseino vandenį, o Menų inkubatoriuje bei SPA sumontuotos geoterminio šildymo sistemos.
Sėkmingai išjudintas daugiabučių namų renovacijos procesas.

Net tris puslapius užima „Nematoma mero veikla“: parengta ir pasirašyta 50 mero potvarkių; išvardinti mero susitikimai su miesto ir seniūnijų gyventojais, ministerijų ir asociacijų atstovais, šalies, Seimo ir Vyriausybės vadovais; atlikta didžiulė lobistinė veikla.

„Didžiuojamės, kad Anykščių savivaldybė yra tarp 4 išskirtinių šalies savivaldybių, pasirašiusių bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Mokslų akademija“, – ataskaitoje teigia meras.
2013 m. Tarybos nariai rinkosi į 13 Tarybos posėdžių, iš jų vienas – neeilinis, Taryboje svarstyta 420 klausimų, priimti 403 sprendimai.

Ataskaitoje apžvelgtas strateginis planavimas, tarptautinis bendradarbiavimas, ekologinė politika, darnios kurortinės veikos programa, įvertintas dėmesys Kultūros paveldo objektams, gamtos ir kraštovaizdžio elementų išsaugojimui, plačiai išdėstyta bedarbystės mažinimo programa. Kultūros politikai skiriami beveik trys puslapiai.

Beveik 10 psl. užima „Subalansuotos urbanistinės plėtros programa“. Jos prioritetinis siekis – kultūrinio turizmo kurortas.

Geros, estetiškos architektūros, subtilaus įkomponavimo į gamtinę ir urbanistinę aplinką pavyzdžiais laikytini 2013 m. duris atvėrę Menų inkubatorius-menų studija, Kalitos pramogų kalno pastatas, Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka. Pastarojo pastato projektas sėkmingai dalyvavo Lietuvos ir Japonijos projekte „Rytai – Rytai 4“.

Parengtos ir išduotos 56 sąlygos specialiųjų, vietovės lygmens specialiųjų planų (žemėtvarkinių planų) rengimui; parengti ir išduoti 49 sąlygų sąvadai detaliųjų planų ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimui; parengtas ir išduotas 81 specialusis architektūros reikalavimas; išduoti 144 statybą leidžiantys dokumentai. Pradėtas rengti Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio specialusis planas; nugriauta ir likviduota 11 statinių, pripažintų be šeimininko.

2013 m. baigta 10, pradėta vykdyti 18 ES finansuojamų tęstinių projektų.

Plačiai apžvelgta kaimo vietovių plėtros politika, įgyvendinanti konkurencingo žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymo programą.

Rajone registruota per 2850 veikiančių ūkininkų ūkių. 2013 m. buvo patvirtinta 3900 paraiškų atnaujinti duomenis, įbraižyta 31547 laukų, deklaruotas 76263,49 ha plotas. Rajone yra 1344 pieno kvotos turėtojai; gautas 131 prašymas dėl pažymų apie turimas bičių šeimas…

2013 m. registruota per 390 traktorių, buldozerių, ekskavatorių, javų kombainų, traktorių priekabų ir sunkiųjų keturračių motociklų, iš jų nauji 13 traktorių, 12 traktoriaus priekabų, 2 javų kombainai, 4 ekskavatoriai, 1 krautuvas, 1 srutovežis, 2 medvežės priekabos.

Rajone yra valstybei priklausančių ir savivaldybės patikėjimo teise valdomų 1255 km griovių, 1704 km rinktuvų, 1129 hidrotechniniai statiniai, iš jų 11 tvenkinių, priskiriamų potencialiai pavojingų statinių kategorijai. Per ataskaitinį laikotarpį rajonui buvo skirta 554 tūkst. litų šių įrenginių priežiūrai ir remontui.

Aiškios, konkrečios, todėl ir ne specialistui suprantamos mero pateiktos ir nagrinėjamos Sveikatos apsaugos, Socialinės politikos, Jaunimo, Švietimo, Sporto, Nevyriausybinio sektoriaus programos.
„Anykščių rajono savivaldybė ir jos vadovai turi aiškią viziją, aiškią kryptį, kuriomis einama. Ne veltui vis daugiau ekspertų, ministrų, ministerijų ir departamentų darbuotojų ir vadovų pripažįsta, kad Anykščiai yra vienas iš dinamiškiausiai besivystančių rajonų, o tarp kurortinių teritorijų būtent Anykščiai įvardinami kaip arčiausiai kurorto statuso priartėjusi savivaldybė. 2014 m. atsidarius SPA savivaldybei keliamas uždavinys siekti kurorto statuso, o ateityje, ypač jeigu pavyktų tapti tiksline teritorija ir pritraukti papildomas ES lėšas, – galvoti ir apie kūrybinių industrijų vystymą, apie klestinčią, lyderiaujančią regione savivaldybę – išmanųjį miestą“, – savo metinę ataskaitą užbaigia Anykščių rajono meras.

Nuo anykštėnų Metinės ataskaitos nenusirašysi, bet tie, kas su ja susipažino, neleistų sau išskysti į lankas, žaisti aiškumo neteikiančiomis dėlionėmis.

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukoje – Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius