Ar viskas padaryta, kad ES taptų saugesnė ir didesnė?

Lapkričio 28 d. Vilniuje prasideda dvi dienas truksiantis Europos Sąjungos (ES) Rytų partnerystės vadovų susitikimas.

Kaip praneša www.eu2013.lt, renginyje dalyvaus ES valstybių narių, ES institucijų ir šešių valstybių Rytų partnerių aukščiausi pareigūnai.

Susitikime numatyta priimti sprendimus dėl tolesnio bendradarbiavimo, pasirašyti Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimą dėl Gruzijos dalyvavimo sąlygų ES krizių valdymo operacijose, parafuoti asociacijos ir laisvosios prekybos susitarimus su Gruzija ir Moldova, pasirašyti susitarimą su Azerbaidžanu dėl palengvintos vizų išdavimo tvarkos ir parafuoti susitarimą su Ukraina dėl bendros aviacijos erdvės.

Ar bus pasirašyta Ukrainos ir ES aso­cia­ci­jos su­tar­tis?

Lapkričio 27 d. išplatintame savo komentare europarlamentarė Laima Andrikienė teigia, kad Ukrai­nos at­ei­ties klau­si­mas iki ga­lo Vil­niu­je ne­bus iš­spręs­tas. Tai bus tik tar­pi­nis fi­ni­šas – sėk­min­gas ar­ba ma­žiau sėk­min­gas. „Toks, ku­ris bus įra­šy­tas į is­to­ri­jos va­do­vė­lius ir su­teiks įkvė­pi­mo ir ki­toms Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lims, taip pat ir Ru­si­jai, ar­ba ne…” – sako europarlamentarė.

Spalio 23 d. ES parlamento Strasbūro plenariniame posėdyje Parlamentas rekomendavo ES Tarybai Vilniuje pasirašyti asociacijos susitarimą su Ukraina, jei bus patenkinti 2012-ųjų gruodžio mėnesio ES Tarybos šiai šaliai iškelti reikalavimai. Šio posėdžio plenarinėje diskusijoje dėl pranešimo dalyvavusi europarlamentarė L.Andrikienė kalbėjo:

– Viltis, kad Vilniuje su Ukraina bus pasirašytas Asociacijos susitarimas, yra gyva. Liko padaryti labai nedaug: Ukrainos prezidentas turi visus įgaliojimus sprendimui, kuris nepaliktų jokių kliūčių Asociacijos susitarimo pasirašymui. Julijai Tymošenko turi būti leista išvykti gydytis į užsienį, tai būtų teisinga ir humaniška, ir tai yra Asociacijos susitarimo pasirašymo sąlyga.

J.Tymošenko – viena iš Ukrainos 2004-ųjų Oranžinės revoliucijos lyderių. Keletą mėnesių 2005 m. ir  nuo 2007 m. gruodžio iki 2010 m. kovo ji vadovavo šalies ministrų kabinetui. 2010 m. J.Tymošenko dalyvavo Ukrainos prezidento rinkimuose ir, surinkusi 45,47 proc. balsų, pralaimėjo Viktorui Janukovičiui. Iš karto po rinkimų J.Tymošenko buvo iškelta baudžiamoji byla, ji nuteista kalėti septyneriems metams. Jos persekiojimą Vakarai vadina selektyvaus teisingumo pavyzdžiu, arba tiesiog politiniu susidorojimu.

Derybos dėl asociacijos sutarties su Ukraina pasirašymo prasidėjo prieš dvejus metus. Lietuva su Ukraina parengė ir parafavo visas sutartis, atveriančiais kelią Ukrainos prezidentui  Viktorui Janukovyčiui rytoj atvykti į Vilnių.

O Ukraina šėlsta. Į didžiųjų šalies miestų gatves išėjo tūkstantinės žmonių minios. Kijevo taip vadinamame EuroMaidane (Euroaikštėje) buvo susirinkę apie 100 tūkst. žmonių – ukrainiečiai nori būti drauge su Europa.

„Da­bar, kai ren­giu šį ko­men­ta­rą, į Liuk­sem­bur­go aikš­tę ša­lia Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) Briu­se­ly­je žmo­nės ren­ka­si į mi­tin­gą Ukrai­nai par­em­ti. Trans­pa­ran­tai skel­bia „Eu­ro­Mai­dan Brus­sels!“ – lapkričio 27 d. spaudai teigė L.Andrikienė.

Tame pačiame komentare europarlamentarė rašo: „Ukrai­na, sto­vin­ti kryž­ke­lė­je, iš­su­kio­to­mis ran­ko­mis, lau­kian­ti ir ne­su­lau­kian­ti ES pa­gal­bos. Štai to­kie yra mū­sų dip­lo­ma­ti­jos, vi­sų ES aukš­tų­jų ir že­mes­nių­jų įga­lio­ti­nių ir at­sto­vų „lai­mė­ji­mai“. Baks­no­da­mi pirš­tu, kad Ukrai­na ne­pa­si­ren­gu­si aso­cia­ci­jai su ES, pa­si­žiū­rė­ki­me į veid­ro­dį. Jis ro­dys ne pa­tį gra­žiau­sią ES vei­dą. Be gri­mo.“

„TEmos“ inform.

Ritos Briedienės nuotr.

Europos Sąjungos Rytų partnerystės vadovų susitikimas, Laima Andrikienė, Julija Tymošenko, Viktoras Janukovičius