Mažos mokyklos pedagogei Ramutei Kežienei skirta Metų mokytojo premija, arba nereikia manyti, kad mažų niekas nepastebi

Ramutė Kežienė
Edvardo Blaževič nuotr.


Spalio 5 d. šalies žiniasklaida kartojo Kupiškio vardą: sostinės Valdovų rūmuose Ramutei Kežienei, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyriaus Šepetos Almos Adamkienės mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei, kartu su kitais penkiais šalies pedagogais įteikta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) Metų mokytojo premija.


Už penkerių metų nuopelnus

Metų mokytojo premijai Ramutę Kežienę rekomendavo Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.
– Praėjusio pirmadienio vakaras buvo nuostabus: džiaugiausi mokytojos Ramutės Kežienės sėkme ir visa mūsų rajono pedagogų bendruomene. Nereikia, manyti, kad mažų niekas nepastebi. Didelis ir nuoširdus darbas būna įvertintas. Ir Kupiškis, ir Šepeta buvo minimi Valdovų rūmuose, – temainfo.lt sakė kultūros, švietimo ir sporto skyrius vedėja Jurgita Trifeldienė.
Metų mokytojo premija skiriama mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų penkerių metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.
Anot vedėjos J. Trifeldienės, kandidatas turėjo atitikti šešis kriterijus: sudarytas ilgas mokytojos R. Kežienės darbų sąrašas.


Vertybių diegimas

Kategorijoje „Pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, bendražmogiškųjų vertybių diegimo, nuostatų pozityvumą kuriant atvirą, įtraukią mokyklą, užtikrinant mokiniams lygias galimybes ir socialiai teisingas ugdymosi/mokymosi sąlygas“ Savivaldybė mokytoją R. Kežienę įvertino už nuoseklumą ir visišką atsidavimą darbui.
„Su savo mokiniais ji kasmet dalyvavo rajono ir šalies etninės kultūros konkursuose, varžytuvėse, viktorinose, rengė integruotų pamokų filmavimą, kartu su dramos būrelio nariais kūrė filmus pilietiškumo tema. Ne kartą tapo rajono ir šalies laureatais“, – rašoma rekomendacijoje.
Šiai kategorijai priskirtas pranešimas „Etnokultūrinio ugdymo problemos mokykloje“, skaitytas Aukštaitijos regiono etninės kultūros globos tarybos posėdyje.  2017 m. su pavaduotoja ugdymui Jūra Jurėniene sukurtas filmas „Mas kožnas turiam savo Lietuvų“, pranešimas „Etninės kultūros veikla rajono mokyklose per trejus 2013–2015 m.“  skaitytas Kupiškio rajono etninės kultūros plėtros tarybos ataskaitiniame susirinkime, kur pristatyta etninės kultūros folkloro grupės „Tyrulys“  veikla.
Buvo vykdytas gabių vaikų ir jaunimo ugdymo programų rėmimo ŠMSM projektas „Panemunės kultūrinis ir literatūrinis paveldas“, pilietinio ir tautinio ugdymo ŠMSM projektai: „Gimtosios tarmės fonoteka“, „Protingos rankos geba kurti stebuklus“, „Senieji lietuvių amatai Šepetoje“, „Lietuvą pradėkime mylėti nuo savo namo slenksčio“.
Mokytojos atsidavimas darbui ne vieną kartą įvertintas ŠMSM, Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF), Kupiškio rajono savivaldybės mero padėkos raštais.

Metų mokytojų apdovanojimus įteikė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius
Edvardo Blaževič nuotr.


Meistriškumas ugdomojoje veikloje
Kategorijai „Meistriškumas ugdomojoje veikloje: motyvuojanti mokytojo ir mokinio sąveika, mokinių pasiekimai ir pažanga“ buvo priskirtas mokytojos ekspertės R. Kežienės 2016–2018 m. dalyvavimas projekte „Iniciatyva savivaldybėms“.
Pamokose R.Kežienė aktyviai taiko naujus išmokimo, kūrybingumo ugdymo metodus, rengia atviras pamokas, konsultuoja kolegas. Sėkmės įrodymas – 2019 m. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas: visi (100 proc.) 6 kl. mokiniai pasiekė aukštesnįjį skaitymo lygį; visi (100 proc.) 10 kl. mokiniai sėkmingai išlaikė Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą.
Jos mokiniai ne vienerius metus rašinių konkursuose apie gamtą tapo laureatais. Virtualiuose lietuvių kalbos konkursuose „Kalbų kengūra“, „Olympis“, „Kings“ dalyvauja dauguma 5–8 kl. mokinių. Laureatais tampa arba į antrą etapą patenka 30–40 proc. mokinių.
R. Kežienė – Kupiškio rajono mokinių kūrybos almanacho „Ateitis dar tik ateis“ viena iš sudarytojų, redaktorė. Ji kartu su mokiniais parengė, redagavo, maketavo ir išleido mokinių kūrybos knygą „Laiškai sau“.


Vertingi ir inovatyvūs metodiniai darbai

Kategorijai „Vertingi, inovatyvūs mokytojo metodiniai darbai (pvz., mokytojo sukurtos ir administruojamos interneto svetainės; ugdymo programos; mokymo priemonės, užduočių aplankai, ugdomųjų veiklų/pamokų įvairiose edukacinėse aplinkose aprašai; inovatyvios ugdomosios aplinkos; individualios mokinio pažangos, formuojamojo vertinimo instrumentai; nacionaliniai ir tarptautiniai projektai; autentiškos patirties sklaida už mokyklos ribų ir kt.) priskiriama 2019 m. R. Kežienės metodinė knyga „Skaitymo ir teksto supratimo įgūdžių formavimas, diegiant postkognityvinę mokymo(si) metodiką“. Tais pačiais metais su ja supažindinti Kupiškio, Šiaulių, Utenos rajonų ugdymo įstaigų vadovai, lietuvių kalbos mokytojai.
2016–2018 m. savivaldybėje vykdyto projekto „Iniciatyva savivaldybėms“ metu R. Kežienė parengė struktūruotą medžiagą visoms 5–10 kl. lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms.
2017 m. pranešimą „Pamokos medžiagos struktūravimas, išmokimo, aktyviųjų mokymo metodų taikymas, teksto rašymas pagal šablonus lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“ skaitė ministerijos ir ŠMPF atstovams.
Mokytoja ekspertė dalinasi patirtimi virtualiose mokymosi aplinkose „Lituanistų miestelis“ (10 darbų), „Lituanistų avilys“ (4 darbai). Septynerius metus ji dalyvavo ŠMM, ITC ir UAB „Microsoft Lietuva“ organizuotuose konkursuose „Virtuali kelionė klasėje“ (informacinių komunikacinių technologijų taikymas ugdymo procese). Visi septyni darbai – „Priebalsių supanašėjimas“ – 6 kl., „Protingos rankos sugeba kurti stebuklus“ – 7–10 kl., „Mokinių kūrybos knyga „Laiškai sau“ –  6–8 kl., „Rašytojo biografijos pristatymas“ – 6 kl., „Vientisinio sakinio skyryba pateiktyse“ – 8 kl., „Mano kūrybos knyga“ – 5 kl., integruotų (IT, lietuvių kalbos ir literatūros) pamokų ciklas „Vestuvių papročiai ir tradicijos“ (17 pamokų) – 7 kl. – buvo atrinkti tarp geriausiųjų ir pripažinti tinkamais skelbti internete.


Aktyvi, veiksminga ir kūrybiška

Kategorijai „Aktyvi, veiksminga ir kūrybiška veikla mokyklos bendruomenėje“ (bendradarbiavimo su mokyklos darbuotojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) mokinių ugdymo klausimais, veiklos darbo grupėse ar komisijose, mokyklos renginių ar tikslinių edukacinių veiklų organizavimo, mokyklos projektų integraliam ir įtraukiam ugdymui rengimo ir jų įgyvendinimo, dalykinių ir metodinių inovacijų diegimo, švietimo pagalbos mokiniams ir jų tėvams rezultatai) priskiriama nemažai R. Kežienės darbų.
2016–2018 m. projekte „Iniciatyva savivaldybėms“ mokytoja demonstravo lyderystę bendradarbiavime su mokyklos ir savivaldybės bendruomene. „Puikūs vadovavimo komandai įgūdžiai (nuo 2004 m. iki dabar) išryškėjo vadovaujant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo komandai, 2013–2016 m. – Kupiškio rajono etninės kultūros plėtros tarybai, mokyklos projektui „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“, – rašoma rekomendacijoje.
Nuo 2015 m. iki dabar mokytoja ekspertė administruoja nacionalinį dailyraščio konkursą „Rašom“, nacionalinio diktanto rašymą; nuo 2019 m. vadovauja Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinei grupei; nuo 2015 m. yra Savivaldybės administracijos sudarytų darbo grupių 6–8 kl. NMPP darbų vertinimo pirmininkė ir narė, 2020 m. buvo 9–12 kl. lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajono etapo vertinimo komisijos pirmininkė.


Įgyvendinant švietimo strategijas

Už veiklą, priskiriamą kategorijai „Reikšmingas dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant švietimo strategijas (pvz., Savivaldybės, regiono, šalies dokumentai, projektai, programos), R. Kežienė vertinama kaip mokytoja, gerai įvaldžiusi planavimo, mokymų organizavimo, seminarų vedimo metodiką. Ji rengia seminarų programas, veda kalbos kultūros kursus, yra parengusi seminarą lituanistams apie naujų metodų taikymą ugdymo procese siekiant aukštesnių skaitymo rezultatų.
Mokytoja gerai išmano apklausų rengimo internetu darbą – šiuos įgūdžius įgijo kiekvienais metais (nuo 2014 m.) vykdydama mokyklos bendruomenės apklausas „Iqes online Lietuva“ internetine sistema ir 2018 m. administruodama Europos Komisijos užsakymu atliekamą tyrimą „2-oji mokyklų apklausa IKT švietimo srityje“;


Turinti puikius metodologinio mąstymo pagrindus

Kategorijoje „Aktyvus dalyvavimas Savivaldybės, šalies pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje, tyrimų, eksperimentinėje ar kitoje veikloje (pvz., draugijos, asociacijos, ekspertų komisijos, konferencijos, konsultacijos, savanorystė, straipsniai leidiniuose ir periodinėje spaudoje ir kt.) R. Kežienė vertinama kaip turinti puikius metodologinio mąstymo pagrindus. Jos metodinis leidinys „Skaitymo ir teksto supratimo įgūdžių formavimas, diegiant postkognityvinę mokymo(si) metodiką“, ekspertų nuomone, – realus naujų metodų taikymas ne tik lietuvių, bet ir kitų dalykų pamokose, siekiant geresnių mokymo(si) rezultatų. Mokytoja ekspertė dalyvauja išorės vertinimuose. Ji yra projekto „Iniciatyva savivaldybėms“ tęstinumo užtikrinimo programoje „Mokinių pasiekimų gerinimas“ lyderė; dalyvauja LL3 projekte „SEU įtaka pasiekimams gerinti“, 2019 m. dalyvavo VDU projekte „Mokyklų galimybės švelninti SEK-o veiksnių įtaką mokinių pasiekimams“.
R. Kežienė dalyvauja savivaldybės ir mokyklos atestacinių komisijų darbo grupėse, vertinančiose mokytojų veiklą aukštesnei kategorijai įgyti.
Štai tokia didžiulė – gal dar ir ne visa – mokytojos ekspertės R. Kežienės darbų ir veiklos apimtis.

Ingrida Sofija Pučėtienė (iš kairės) Vanda Vanagienė, Ramutė Kežienė, Valda Tilienė ir Algirdas Notkus
Edvardo Blaževič nuotr.


Pinigais neįkainojamas mokytojo darbas


– Kada sužinojote, kad Jums bus teikiama Metų mokytojo premija? – teiravomės mokytojos ekspertės R. Kežienės.
– Praėjusios savaitės penktadienį. Mano kandidatūra buvo pasiūlyta dar pavasarį, bet koronavirusas diktavo savo sąlygas. Rugsėjo 21 d. pokalbiui buvau pakviesta į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją. Po pokalbio man dar nebuvo pranešta nieko konkretaus. Kitą dieną, ketvirtadienį, į mokyklą atvyko Delfi žurnalistai kurti vaizdo reportažo premijos teikimo iškilmėms. Svarsčiau, ar verta gaišti laiką, nes apie apdovanojimą neturėjau jokios konkrečios žinios. Žurnalistai mane tikino: „Žinom: premija tikrai skirta, ministerija dar nespėjo pranešti.“ Patvirtinimas atėjo penktadienį: turėjome vos kelias valandas suderinimui, kas kartu su manimi vyks dalyvauti premijos teikimo ceremonijoje.
Mielai sutiko mane lydėti Šepetos Almos Adamkienės mokyklos-daugiafunkcio centro vedėja Vanda Vanagienė, mokyklos socialinė darbuotoja Ingrida Sofija Pučėtienė. Į šventę atvyko kultūros švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Valda Tilienė, Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algirdas Notkus. Visi nuoširdžiai sveikino, įteikė man nuostabias puokštes gėlių. Beje, kitą dieną maloniai nustebino rajono Savivaldybės meras Dainius Bardauskas ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, negalėję dalyvauti Valdovų rūmuose organizuotoje šventėje. Jų dovanotos gėlės, sveikinimo ir padėkos žodžiai įpareigoja mane ir toliau atsidavusiai dirbti savo rajonui ir jo žmonėms.

– Ką išgyvenote sužinojusi, kad Jūsų pavardė – tarp šešių šalies mokytojų, įvertintų Metų mokytojo premija?
– Ir sužinojusi, kad mano kandidatūra teikiama Metų mokytojo premijai, ir po šventės Valdovų rūmuose išgyvenu dėkingumo jausmą už dėmesį tokiai mažai mokyklai. Aš nemoku reklamuotis, plačiosios visuomenės nesu labai pastebima, mane gerai žino tik pedagogų bendruomenė. Tačiau turiu nuostabią palaikymo komandą – Šepetos Almos Adamkienės mokyklos-daugiafunkcio centro kolektyvą, jo vadovę Vandą Vanagienę, Povilo Matulionio progimnazijos, kurios skyriumi esame, direktorių Rimvydą Latvį, puikų žmogų. Dėkingumą jaučiu Savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriui, jo vadovei Jurgitai Trifeldienei. Ji mato, žino, kaip man sekasi, kokius vykdau projektus, ką rašau, kur ir apie ką skaitau pranešimus, kokias veiklas esame aprėpę su vaikais. Visiems jiems esu labai dėkinga.

– Ar jau svarstėte, kur išleisite Metų mokytojo premiją?
– Tikrai tikrai nieko neplanuoju. Kaip sakė mano dukra Rugilė, mokytojo darbas jokiais pinigais neįkainojamas. Tik namiškiai žino, kokia didelė dalis mano darbų ir veiklos yra laikas, atimtas iš šeimos. Dukra, sūnus Mangirdas, vyras Regimantas – dar viena mano palaikymo komanda, ne visada lepinta skaniais pietumis ir vakarienėmis, bet visada suprantanti, kad mano darbai yra svarbūs, juos būtina tęsti ir užbaigti bei imtis naujų.

– Kokie šiandienos svarbūs projektai reikalauja Jūsų laiko?
– Rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyrius parengė projektą „Švarraštis“, kuriuo siekiama sukurti metodiką, kaip per dvejus metus pagerinti devintokų–dešimtokų rašymo rezultatus. Projekte dalyvauja Subačiaus ir Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos bei Alizavos pagrindinė mokykla. Konsultuoju šių ugdymo įstaigų pedagogus. Mūsų sukurta metodika naudosis ir kitų šalies mokyklų pedagogai.
Su Kupiškio etnografijos muziejumi vykdome projektą „Senovė + inovacija“: 5–8 klasių vaikams kuriame interaktyvius žaidimus, padedančius pažinti krašto istoriją.
Šiuo metu gavome pasiūlymą iš Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos – rengiame seminarų ciklą „Skaitymo ir teksto suvokimo strategijos“.
Metų mokytojo premija nėra nei startas, nei finišas. Tai tik dar didesnis įsipareigojimas dirbti ir kurti, nuolat siekiant įrodyti, jog esi vertas šios premijos.

– Dėkui Jums už galimybę ir mažiems pasijausti svarbiais.


Rita Briedienė