Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos kongrese – maldos mylėtojai

Dalyvavo 1 053 Gyvojo rožinio maldininkai

Liepos 27 d. Panevėžio-Krekenavos dekanato Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijoje vyko XV Panevėžio vyskupijos Švč. M. Marijos gyvojo rožinio draugijos kongresas „Marija – vilties Mokytoja“. 
Šventėje dalyvavo Panevėžio bei kitų Lietuvos vyskupijų parapijų Rožinio maldos mylėtojai: iš Anykščių  atvyko 20, Biržų – 55, Pasvalio – 50, Kupiškio – 59, Rokiškio – 65, Utenos – 108, Zarasų – 77, Panevėžio-Krekenavos – 212, Panevėžio miesto – 149, Panevėžio dekanato – 30 Gyvojo rožinio draugijos narių. Į šventę atkeliavo piligrimai ir iš kitų Lietuvos vyskupijų: Vilniaus arkivyskupijos Vilniaus miesto – 68, Kauno arkivyskupijos Kristaus Prisikėlimo parapijos – 33, Jonavos parapijos – 65, Šiaulių vyskupijos Tytuvėnų parapijos – 20, Telšių vyskupijos Klaipėdos miesto – 20, Telšių – 3, Šilalės parapijos – 19. Kongrese dalyvavo 1 053 Gyvojo rožinio maldininkai: 825 – Panevėžio vyskupijos, 228 – kitų Lietuvos vyskupijų.
Renginio dalyviams buvo įteikti Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM Gyvojo rožinio draugijos 15 metų sukakties proga išleisti maldynėliai „Rožinio malda su popiežiumi Pranciškumi“, šventės lankstinukai, pavaišinta geriamuoju vandeniu.


Kunigas akcentavo maldos galią

Kongresą „Marija – vilties Mokytoja“ pradėjo Telšių vyskupijos kanauninkas kunigas Andrieįus Sabaliauskas. Dvasininkas kvietė sekti Švč. Mergelės Marijos pavyzdžiu: nuolat pasitikėti Dievo veikimu, būti nuolankiais, mylėti kitus labiau nei save, nešti džiaugsmą visiems. Kunigas akcentavo maldos galią: kiekviena širdies malda neša pasauliui gėrį.
Po katechezės sugiedoję Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos gyvojo rožinio draugijos  himną – giesmę „Su galinga Rožinio malda“, nešdami dekanatų bei parapijų Gyvojo rožinio draugijos vėliavas, bažnyčios šventoriuje pradėjome Rožinio maldos procesiją. Vedami kanauninko A. Sabaliausko, giedojome giesmes Dievo Motinos garbei, ėjome sustodami prie įrengtų rožinio slėpinių stotelių: apmąstėme Šviesos slėpinius, gilinomės į prasmingas dvasininko sakomas meditacijas. Pasibaigus procesijai bažnyčioje giedojome Švč. Mergelės Marijos litaniją, skaitėme Pasiaukojimo Dievo Motinai aktą.


Ragino išlaikyti tikėjimą

Iškilmių šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Šv. Mišias koncelebravo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos klebonas kun. Eugenijus Troickis, kun. Rimantas Kaunietis, Kauno arkivyskupijos Šėtos parapijos klebonas Gedvydas Robertas Skrinskas, Telšių vyskupijos kun. kan. Andriejus Sabaliauskas, Zarasų dekanato dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas, Naujamiesčio parapijos klebonas kun. Raimundas Kazlauskas, Panevėžio Nekaltojo Prasidėjimo koplyčios rektorius kun. Sigitas Sudentas, Vadoklių parapijos klebonas kun. Ričardas Banys ir neopresbiteris kun. Raimundas Zimka. Išpažinčių klausė vyskupo generalvikaras kun. Eugenijus Styra, Krekenavos Švč. M. Marijos parapijos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas, Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios vikaras kun. Vitalijus Kodis. Vyskupijos ganytojas homilijoje ragino išlaikyti tikėjimą, melsti Šv. Dvasios dovanų, maldauti Švč. M. Marijos užtarimo.


Pereinamasis rožinis – Panemunėlio parapijai

Pasibaigus šv. Mišioms Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Alfredas Puško padėkojo visiems, atvykusiems į jubiliejinį kongresą. Pasidžiaugė dideliu rėmėjų ir rengėjų būriu: UAB „Aqvavita“, prekybos centrams „IKI“ ir „Aibė“, Ramygalos mokyklos ir kultūros centro kolektyvams, savanoriams, Ritai Bernotaitei už sukurtas Rožinio maldos stoteles, papuoštą Dievo Motinos altorių, bažnyčią. Padėkota visiems Ramygalos, Vadoklių parapijų tikintiesiems, talkinusiems organizuojant piligrimystės šventę.
Renginiui įpusėjus Panevėžio-Krekenavos dekanato Gyvojo rožinio draugijos vadovė Zofija Valickienė ir Ramygalos parapijos Gyvojo rožinio būrelių vadovė Elena Augulienė perdavė pereinamąjį rožinį Rokiškio dekanato Panemunėlio Šv. Juozapo Globos parapijos Gyvojo rožinio vadovei Virginijai Mikalauskienei ir būrelio narei Zitai Lasinskienei bei išsakė nuoširdžiausius linkėjimus 2020 m. liepos 25 d. savo parapijoje surengti XVI Gyvojo rožinio draugijos kongresą.
Bažnyčios šventoriuje vyskupas ir kunigai pasodino liepaitę. Greta bažnyčios esančiame parke vyko agapė, vaišintasi, bendrauta, linksmintasi su Virginijaus Kazlausko vadovaujama kapela „Ramgala“.  


Draugija atkurta 1979-aisiais

Primintina: prieš 40 metų, 1979-aisiais, šviesios atminties Panevėžio vyskupijos Panevėžio dekanato Miežiškių Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonui kun. Kostui Balsiui kilo mintis parapijoje atkurti tarpukario Lietuvoje aktyviai veikusią Gyvojo rožinio draugiją.
Tarpukario laikus menančias parapijietes klebonas K. Balsys pakvieti burtis į maldos būrelius. Ši žinia greitai pasiekė Panevėžio miestą – prie miežiškiečių jungėsi panevėžiečiai. Gyvojo rožinio bendruomenė sparčiai augo. Netrukus Panevėžio miesto maldininkai atsiskyrė, sudarė slapta veikiančią Panevėžio miesto Gyvojo rožinio bendruomenę, tapusią Panevėžio miesto Švč. Mergelės Marijos gyvojo rožinio draugijos pagrindu. Maldininkai bendrai maldai ir bendravimui rinkdavosi vieni pas kitus butuose, o kartą metuose, gruodžio 8 d., – slapta į Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią vakaro šv. Mišioms.


Atgavus nepriklausomybę

Atgavus nepriklausomybę Panevėžio miesto Gyvojo rožinio draugijos veikla tapo vieša. Maldininkai dažnai rinkdavosi į kurią nors Panevėžio miesto bažnyčią drauge švęsti Eucharistijos, aktyviai dalyvavo renkant aukas blokados fondui, įvairiose Lietuvos bažnyčiose užprašydavo šv. Mišias už Tėvynę Lietuvą, atstatė Panevėžio mieste sovietmečiu nugriautą tarpukario Lietuvoje veikusios Pavasarininkų draugijos kryžių, draugijos veiklos 25-osioms metinėms atminti Kryžių kalne pastatė kryžių, dalyvavo procesijose, talkino bažnyčių remonto darbuose ir kt.  
2004 m. rugsėjo 26 d., švenčiant Panevėžio miesto Švč. Mergelės Marijos gyvojo rožinio draugijos atkūrimo 25 metines, draugijos vadovei Nijolei Gylienei ir dabartiniam Kamajų, Duokiškio, Salų parapijų klebonui kunigui teol. lic. Andriui Šukiui kilo mintis įkurti Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugiją. Susikūrusi  iniciatyvinė grupė draugijos  narius Panevėžio vyskupijos dekanatuose subūrė į Rožinio maldos būrelius. Panevėžio vyskupijos vyskupui Jonui Kauneckui pritarus gimė jau 15 metų gyvuojanti Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos gyvojo rožinio draugija, kurią sudaro visų  vyskupijos dekanatų maldininkai.
2004 m. buvo gautas popiežiaus Jono Pauliaus II palaiminimas vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos maldininkams.


2019-ieji – ypatingi metai

Pastebėtina, kad 2019–ieji Panevėžio miesto Švč. Mergelės Marijos gyvojo rožinio draugijai yra ypatingi: draugija, vienijanti per 1 530 rožinio maldininkų, 2019 m. liepos 19–21 dienomis šventė 40-ąsias draugijos atkūrimo metines. Tomis dienomis giedodami Švč. Jėzaus vardo rožinį prisiminė draugiją atkūrusius ir globojusius į Amžinojo Tėvo namus iškeliavusius dvasininkus bei visus draugijos narius, stiprybės meldė ligoniams. Eucharistija švęsta Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje ir Miežiškių Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje. Renginys baigtas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, Panevėžio vyskupo L. Vodopjanovo OFM aukojamų šv. Mišių padėka Dievui už patirtas malones.
2019 m. Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugija vienija per 6 630 rožinio maldininkų visoje vyskupijoje ir visuose dekanatuose.


Veikla nėra kieno nors remiama

Draugijos credo „Kilti ir kelti“. Kiekvieno dekanato gyvojo rožinio maldininkai savo lėšomis yra įsigiję dekanato bei vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos vėliavas.
Nuo draugijos įkūrimo pradžios kartą per metus leidžiamas leidinys „Marija – Dievo laiškas“, atspindintį Panevėžio vyskupijos bei kitų vyskupijų Gyvojo rožinio bendruomenės gyvenimą. Draugijos veiklą reglamentuoja 2019-ųjų pavasarį atnaujinti draugijos įstatai.
Veikla nėra kieno nors remiama ar finansuojama, bet išsilaiko iš narių aukų, surinktų iš aukomis užprašomos šv. Mišios. Pastebėtina, jog, tarkim, 2018 m. vyskupijos dekanatų parapijų rožinio maldininkų būreliai, užprašydami šv. Mišias jų intencijomis parapijų bažnyčiose, vyskupijos bažnyčioms paaukojo beveik 12 tūkst. eurų.


Ne tik meldžiasi, bet ir atlieka tarnystes

Džiugu, kad Gyvojo rožinio draugijos nariai ne tik kas dieną meldžiasi vieną jiems pavestą rožinio maldos slėpinį vyskupijoje numatytomis maldos intencijomis, bet kartą per mėnesį renkasi į jų intencijomis aukojamas šv. Mišias, atlieka įvairias tarnystes parapijose: skaito skaitinius, aktyviai dalyvauja švč. Sakramento adoracijoje, talkina parapijose ruošiantis atlaidams, inicijuoja Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventę, prižiūri parapijose esančius kryžius, dalyvauja procesijose, prižiūri kunigų kapus, lanko ligonius slaugos ligoninėse, senelių namuose, prisideda remontuojant bažnyčias. Ištisus metus susitikimai vyksta parapijose, dekanatuose, įvairiose vyskupijų šventėse.
Maldininkų tarpe labai populiari piligrimystė: kasmet vykstama į atlaidus Šiluvoje, Žemaičių Kalvarijoje, Aušros Vartuose, Krekenavoje; važiuojama į piligrimines keliones ir aplankomos įvairios Lietuvos, Lenkijos, Latvijos bažnyčios bei vienuolynai. Piligriminėse kelionėse švenčiama Eucharistija, meldžiamasi,  susitinkama su kunigais ir vienuoliais, klausomasi katechezių, kurios gilina tikėjimą, bendraujama tarpusavyje agapėse.


Neabejingi Lietuvos bažnyčios problemoms

Draugijos nariai nelieka abejingi iškilusioms Lietuvos bažnyčios problemoms. Ženklia pinigine auka Panevėžio vyskupijos draugijos nariai yra prisidėję įrengiant Guronių rožinio slėpinių parką, esantį Kaišiadorių vyskupijoje, bei tvarkant Šiluvos šventovės aplinką.
Į Gyvojo rožinio bendruomenes buriasi ir kitų vyskupijų maldininkai: Vilniaus arkivyskupijos – Vilniaus miesto, Kauno arkivyskupijos – Jonavos, Ukmergės, Kauno miesto Kristaus Prisikėlimo parapijų tikintieji, Šiaulių vyskupijos – Tytuvėnų parapijos, Telšių vyskupijos – Klaipėdos miesto parapijų maldininkai. Kasmet – jau 15 metų – paskutinį liepos šeštadienį šie piligrimai kviečiami į Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio kongresą, ir didelis būrys sulaukiamas vis kitose dekanato parapijos šventėje.
Gyvojo rožinio draugijos maldininkai dėkingi Dievui ir Švč.  Mergelei Marijai už globą, stiprinimą, gerų darbų plėtrą.


Gyvojo rožinio draugijos inf.

Draugijos archyvo nuotraukos