Juos vienija Rokiškio kraštas

2014 m. sausio 18 d., Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ 15-asis, jubiliejinis, susirinkimas-minėjimas.
Į jubiliejinį susirinkimą atvyko rekordiškai daug klubo narių, Rokiškio krašto garbės piliečiai – Andrius Dručkus, Petras Henrikas Garška, Leonas Žuklys, Leonardas Kairiūkštis Venantas Petras Mačiekus, Palmira Damijonaitienė Vytautas Jonas Sirvydis, Edmundas Antanas Rimša, Rokiškio rajono atstovai: Rokiškio rajono meras Vytautas Vilys, Rokiškio rajono savivaldybės kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius, Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė, Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas bei jo patarėjas Vitalijus Besakirskas, Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos viceministras Ramūnas Usonis, Seimo narys, rokiškietis Vytautas Saulis. Taip pat atvyko didelis Vilniuje gyvuojančių Aukštaitijos kraštiečių klubų atstovų, tai ir Vilniaus anykštėnų sambūris, Vilniaus molėtiškių bendrija, Vilniaus biržiečių klubas „Krivūlė“, Vilniaus kupiškėnų klubas, Zarasų krašto bendrija „Ežerėnai“, Švenčionijos klubas. Sulaukėme ir sūduviečių klubo bei Vilniaus žemaičių kultūros draugijos atstovų, Vilniaus zanavykų bendrija atsiuntė sveikinimą, nes kaip tik šią dieną ji šventė savo gyvavimo 25-metį. Taip pat dalyvavo Tremtinių sąjunga, „Savivaldybių žinių“, žinių portalo www.temainfo.lt žurnalistai.

Klubo susirinkimas prasidėjo ypač iškilmingai, buvo įneštos net dvi vėliavos: Lietuvos vėliava, plevėsavusi Gedimino pilies bokšte ir sausio 1 d. garbingai perduota Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai, pilietiškiausiai Lietuvos mokyklai; ją atvežė gimnazijos atstovai ir jaunieji šauliai, bei Rokiškio vėliava, tradiciškai lydinti kiekvieną Vilniaus rokiškėnų susirinkimą. Buvo sugiedotas Lietuvos himnas.
Į sceną pakilę klubo pirmininkė Kristina Šmagoriūtė ir Donatas Smalinskas pasveikino visus susirinkusiuosius ir pakvietė tylos minute pagerbti kraštiečius išėjusius anapilin.

Į sceną buvo pakviesti garbingi svečiai – krašto apsaugos viceministras Ramūnas Usonis, Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, Rokiškio rajono meras Vytautas Vilys, Seimo narys Vytautas Saulis, Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko pavaduotojas Gaudentas Aukštikalnis, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos atstovė Sigita Letukienė. Kalbėjęs krašto apsaugos viceministras R.Usonis padėkojo rokiškiečiams už pilietiškumą, kuris neliko nepastebėtas ir buvo įvertintas, bei palinkėjo eiti tuo keliu toliau, stiprinti pilietiškumą ne tik savo krašte, bet ir būti pavyzdžiu kitiems. Vilniaus meras Artūras Zuokas sveikindamas klubą su jubiliejumi, pasidžiaugė, kad Vilniuje tiek aktyvių kraštiečių klubų, kurie kuria bendruomenes. Savo renginiais ir kultūrine veikla Vilniuje skleidžia informaciją apie savo kraštą, skatina pilietiškumą buria žmones. Rokiškio rajono meras Vyrautas Vilys pasidžiaugė aktyvia klubo veiklą bei bendradarbiavimu ir klubui dovanojo Roko ir kiškio skulptūrą.
Kiti kalbėjusieji taip pat paminėjo bendruomeniškumo, pilietiškumo, meilės gimtajam kraštui svarbą, linkėjo klubui dar daug ilgų gyvavimo metų ir aktyvios veiklos.
Atlikus visus susirinkimo formalumus – susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimą, klubo pirmininkė Kristina Šmagoriūtė pateikė Vilniaus rokiškėnų 15-os metų veiklos apžvalgą:

“Akstinas įkurti Vilniaus rokiškėnų klubą kilo 1996 m., kai vyskupas Juozas Tunaitis, atlaikęs šv. Mišias už mūsų mokytoją Alfonsą Keliuotį jo mirties metinių proga, sukvietė rokiškėnus į zakristiją. Susirinko gana didelis būrys Vilniuje gyvenančių rokiškėnų. Vos tilpome stačiomis. Tada ir kilo mintis suburti rokiškėnus, gyvenančius Vilniuje.“ Toks pirmasis įrašas Elvyros Maksimaitienės, vienos iš klubo įkūrėjų, yra įrašytas Vilniaus rokiškėnų metraštyje. Buvo
suburta iniciatyvinė grupė, jos nariai – Rimgaudas Graibus, Jevlampijus Laškovas, Algirdas Pekeliūnas, Edmundas Rimša, Algimantas Kliauga, Elvyra Maksimaitienė, Antanas Nemeikšis ir kt., užmezgė ryšius su Rokiškio rajono merija, miesto seniūnija, Rokiškio krašto muziejumi, savivaldybės viešąja biblioteka. Ir po gerų poros metų, 1998 m. vasario 9 d., Geologijos instituto patalpose įvyko steigiamasis klubo susirinkimas. Susirinko beveik 300 Vilniaus rokiškėnų. Buvo išrinktas klubo pirmininkas, juo tapo Algirdas Čiučelis. Taip pat buvo išrinkta klubo taryba ir valdyba. O paruošus įstatus klubas oficialiai įregistruotas 1998 m. spalio 22 d.

Nuo pat klubo įkūrimo pradžios tarp Vilniaus rokiškiečių ir Rokiškio krašto žmonių vyko ir vyksta glaudus bendradarbiavimas: tai dailės plenerai, parodos, publikuojami kraštiečių straipsniai rajono leidiniuose, rašomos ir leidžiamos knygos, aktyviai dalyvaujama įvairiuose rajono renginiuose, skaitomos paskaitos.

Nemažai dailininkų ir skulptorių savo gimtojo krašto muziejams bei įstaigoms padovanojo savo darbų kolekcijas bei pavienius darbus. Tai skulptorius Leonas Žuklys, dailininkai Algimantas Kliauga, Aldona Varnienė, Petras Garška ir Algirdas Bagdonas.

Negalime nepaminėti ir kraštotyrininkų, kurie rašo knygas-monografijas, rengia straipsnius: Venanto Mačiekaus „Obeliai-Kriaunos-Žiobiškis-Panemunėlis“, jo baigta rengti Jono Šedžio monografija „Juodupė-Onuškis“; Broniaus Deksnio „Ką liudija Rokiškio krašto seni dokumentai“, „Mitragalio kaimo monografija“, „Kraštuose prie Livonijos sienos: iš Rokiškio praeities”, jis talkino rengiant Žiobiškio, Panemunėlio monografijas.

Poetų Rimgaudo Graibaus, Arvydo Genio, rašytojo Rimanto Šavelio literatūriniai susitikimai su skaitytojais Rokiškio krašto bibliotekose visada gausiai lankomi.

Vilniaus rokiškėnų veikla nepasiriboja tik kūryba ir Rokiškio krašto garsinimu. Klubo nariai aktyviai organizuoja įvairius renginius Vilniuje, susitinka, bendrauja tarpusavyje.
Klubo gyvavimo pradžioje susibūręs dainorėlių ansamblis koncertuoja klubo susitikimuose bei atstovauja jam įvairiuose sostinės renginiuose, parodų atidarymuose.

Visa ši veikla atspindi mūsų klubo misiją – puoselėti Vilniuje gyvenančių rokiškėnų ir Rokiškio krašto žmonių ryšius; saugoti ir perduoti ateinančioms kartoms Rokiškio krašto tradicijas ir etninę kultūrą; istorinį, kultūrinį ir gamtinį paveldą; garsinti, remti Rokiškio kraštą ir žmones; skatinti Lietuvos sostinėje Vilniuje veikiančių organizacijų bendradarbiavimą su Rokiškio krašto organizacijomis; į klubo veiklą įtraukti Vilniaus rokiškėnų šeimas, vaikus, jaunimą.

Visus per tiek metų vykusius renginius galėčiau vardinti ir vardinti. Tam reiktų tikrai daug laiko ir jo skirto šiam pranešimui, neužtektų.
Apsistosiu ties praėjusiais metais klubo organizuotais renginiais ir nuveiktais darbais:
metinis klubo susirinkimas;
įregistruoti nauji klubo įstatai;
susitikimas su kraštiete rašytoja Vanda Juknaite;
susitikimas su rašytoja Ellen Cassedy bei jos knygos apie holokaustą “Mes esame čia” pristatymas (susitikimas vyko Žydų kultūros ir informacijos centre);
Aldonos Vitkūnienės siuvinėtų paveikslų paroda (renginys vyko kartu su Panevėžio kraštiečių klubu);
kraštietės Elenos Kurklietytės kūrybos vakaras ir jos koliažų darbų paroda;
režisieriaus, dokumentininko Gedimino Skvarnavičiaus kūrybos vakaras bei filmų peržiūra, skirta jo 80-mečiui pažymėti;
vakaras, skirtas Rokiškio krašto partizano Petro Kemeklio 90-mečiui;
renginiai paminklui 1941 m. birželio sukilėliams ir sovietinėms aukoms Obelių kapinėse atstatyti;
bendras klubo ir Rokiškio rajono savivaldybės renginys „Kaip pritraukti verslo investicijas į Rokiškio rajoną“ (renginyje dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė, savivaldybės, jos įstaigų vadovai, verslininkai), vakaras knygnešiui Petrui Ruseckui paminėti ( vakaras vyko) Signatarų namuose;
susitikimas su etnologu Libertu Klimka;
parengta ir išleista knyga apie Vilniaus rokiškėnus “Mus jungia Rokiškio kraštas”.

Taip pat norėčiau paminėti svarbius renginius, subūrusius klubiečius pasveikinti vieni kitus, susitikti ir pabendrauti:
Vasario 16-ąja, “Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi buvo apdovanotas mūsų klubo narys, Rokiškio krašto garbės pilietis Venantas Mačiekus;
Skulptoriaus Leono Žuklio jubiliejui skirta paroda Lietuvos nacionaliniame muziejuje;
Jau tradicine tapusi “Aukštaičių gegužinė”;
Liongino Šepkos darbų parodos atidarymas Šlapelių muziejuje;
Tarmių metų palydėtuvės.
Šiuo metu klubo sąrašuose yra apie 400 Vilniaus rokiškėnų. Klubo renginiuose bent kartą per metus jų apsilanko apie 250. Faktinių klubo narių, patvirtinusių savo narystę parašu, yra 142. Klubiečiai yra labai aktyvūs: dirba, teikia siūlymus, dalyvauja klubo renginiuose, atstovauja klubui ir gimtojo krašto renginiuose, ir Vilniuje.

Svarbiausios klubo narių vertybės – meilė ir pasišventimas gimtajam kraštui ir jo žmonėms; dalyvavimas klubo veikloje; klubo veiklos rėmimas patarimais, darbu, aukomis; gimtojo krašto garsinimas, kultūrinių tradicijų puoselėjimas.

Klubo veiklos ir renginių organizavimas reikalauja ir piniginių lėšų, ir laisvo laiko. Todėl dėkoju tiems, kurie remia klubą piniginėmis aukomis ar į jo iždą pervesdami 2 proc. metinių pajamų mokesčio dalį. Deja, neturime galimybės šių rėmėjų įvardinti, nes jų nežinome – tokie jau yra įstatymai.

Taip pat dėkoju remiančius klubą savo darbu, informacijos teikimu ir sklaida. Tokia parama tikrai labai svarbi ir naudinga.
Dėkoju klubo rėmėjams – Rokiškio rajono savivaldybei, merui Vytautui Viliui, rajono kultūros globėjui Petrui Blaževičiui, Vilniaus miesto savivaldybei, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai ir jos direktorei Alicijai Matiukienei, Rokiškio krašto muziejui bei jo direktorei Nijolei Šniokienei.

Klubo vardu didžiulę padėką reiškiu Vilniaus įgulos karininkų ramovei už suteikiamas patalpas daugumai klubo renginių; Gaudentui Aukštikalniui – už patarimus, kantrybę ir pagalbą rengiant renginius.

Dėkoju ir bendrijai „Bočiai“, savo patalpose priglaudusiai mūsų dainorėlius; bendrovei „Amanda“ – už suteikiamas patalpas tarybos susirinkimams bei atliekančiai Vilniaus rokiškėnų štabo funkcijas.

Mūsų klubo informaciniai rėmėjai: Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“;
„Savivaldybių žinios“, aukštaičių žinių portalas www.temainfo.lt.

Ačiū mūsų nuolatiniams fotografams Viliui Jasinevičiui ir Viliui Naujikui. Jų dėka įamžinamos svarbiausios klubo akimirkos.

Noriu padėkoti kraštiečiams, savo lėšomis prisidėjusiems prie klubo veiklos. Tai dailininkas Rimas Bičiūnas; UAB „Daivida“ ir jos vadovas Vidmantas Kanopa; UAB „ARPORA“ ir jos vadovas Ričardas Šiulys, UAB „AMANDA” ir jos vadovas Algis Narutis, klubo bičiuliai Valentinas Milaknis, Irena Bajoriūnaitė, Algimantas Gudas, Audronė Petrulienė, Jonas Tička.

Baigdama noriu padėkoti už darbus, aukotą laisvą laiką Algiui Naručiui, Venantui Mačiekui, Donatui Smalinskui, Jolantai Gegelevičiūtei, Danutei Blažytei-Baužienei, Ritai Jurgaitienei, Stasiui Žikoriui, Jolitai Mikalkevičiūtei, Dianai Uldukienei, Ferdinandui Jakšiui, Vidai Petiukonienei, Gediminui Skvarnavičiui, Kęstučiui Zaborskui, Giedrei Meilutei Žilinskienei ir visiems kitiems klubo nariams, aktyviai prisidėjusiems prie klubo veiklos.

Ačiū Jums, kad esate čia, nes mus visus jungia Rokiškio kraštas.

Po to klubo revizorė Irena Mierkienė pateikė klubo finansinę ataskaitą. Ji buvo patvirtinta.

Prieš pradedant kraštiečių apdovanojimus klubo jubiliejaus proga Donatas Smalinskas patikino, kad klubo tarybai tikrai buvo sunku apsispręsti atrenkant kraštiečius, kurie jau tiek metų dirba klubo naudai ir yra nusipelnę būti pagerbti. Gal kažkam atrodys, kad buvo vertesnių kandidatų, bet išrinktasis dešimtukas mums pasirodė verčiausias. Todėl visos klubo tarybos vardu D.Smalinskas padėkojo už ilgametį darbą bei nuopelnus klubui, o klubo pirmininkė jubiliejinę stiklo statulėlę įteikė kraštiečiams Danutei Blažytei-Baužienei, Viliui Jasinevičiui, Elvyrai Maksimaitienei, Petrui Blaževičiui, Jolantai Gegelevičiūtei, Irenai Ritai Jurgaitienei, Leonardui Kairiūkščiui, Viliui Naujikui, Gaudentui Aukštikalniui ir Giedrei Meilutei Žilinskienei.

Ir atėjo laikas pristatyti ilgai brandintą ir ką tik išleistą knygą „Mus jungia Rokiškio kraštas. Vilniaus rokiškėnai“. Knygą pristatė jos rengėjai Algis Narutis, Danutė Blažytė-Baužienė ir Jolanta Gegelevičiūtė. Jie pasidalino knygos idėjos gimimo istorija bei papasakojo visą nueitą kelią iki rezultato. A.Narutis patikino, kad ji bus papildyta ir, sukaupus dar informacijos, bus leidžiama atnaujinta. Renginio metu ši knyga sulaukė tikrai didelio dėmesio.

D.Smalinskas pristatė kitą, tikrai labai svarbų Rokiškio kraštui projektą – 1941 m. birželio sukilėliams ir sovietinėms aukoms paminklo Obelių kapinėse atstatymą. Supažindino su atliktais darbais, pristatė rėmėjus, pakvietė paremti šį projektą, nes jam dar trūksta lėšų.

Pasibaigus oficialiai klubo susirinkimo daliai, į sceną kilo svečiai, atvykę pasveikinti Vilniaus rokiškiečių klubo. Tarp sveikintojų – Rokiškio rajono atstovai bei Rokiškio krašto garbės piliečių vardu susirinkusiuosius sveikinę Venantas Mačiekus, akademikas Leonardas Kairiūkštis, Vilniaus kraštiečių klubai.

Taip baigėsi pirmoji renginio dalis. Po neilgos pertraukėlės grįžę į salę kraštiečiai žiūrėjo nuotaikingą koncertą, kuriame koncertavo Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleiviai, Kriaunų saviveiklininkai bei Bajorų lėlių teatras.
Pasibaigus koncertui, visi buvo pakviesti pasibūti, pabendrauti ir pasivaišinti. Ilgai netilo kalbos, skambėjo dainos, sukosi poros. Kraštiečiai neskubėjo skirstytis po namus – juk taip malonu pabūti tarp savų.


Kristina Šmagoriūtė
Vilniaus Rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkė
www.rokiskenai.lt
Viliaus Naujiko nuotraukos